Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Groothandelscentrum Feyen B.V., hierna te noemen ‘Feyen’, gedane offertes en p alle door Feyen gesloten overeenkomsten met afnemers en opdrachtgevers, hierna te noemen de ‘wederpartij’ betreffende verkoop of het op andere gronden ter beschikking stellen van zaken of het verrichten van diensten alsmede betalingen aan Feyen.

2. Offertes
2.1 Alle offertes, ongeacht of deze bij afzonderlijke aanbieding of in assortimentsoverzichten zijn gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Indien het in de offerte vervatte aanbod wordt aanvaard, heeft Feyen het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 Kennelijke vergissingen in het aanbod van Feyen binden haar niet.

 

 

3. Levering
3.1 Feyen zal het bestelde leveren op het tijdstip, dat bepaald is in de overeenkomst, of onmiddellijk na het einde van de overeengekomen leveringstermijn. Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet Feyen derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.
3.2 Indien geen tijdstip waarop, of tijdvak waarbinnen, geleverd dient te worden is overeengekomen, dient levering plaats te vinden binnen een, de aard van het bestelde en de omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst.

 

 

4. Overmacht
4.1 Indien Feyen door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van Feyen na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Feyen bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht.
4.2 Indien Feyen door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen en deze omstandigheden niet voor rekening van Feyen komen, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor zover die op dat moment nog niet is uitgevoerd.
4.3 Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand,
waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en overmacht van toeleveranciers, alsmede het geval dat Feyen door haar eigen leveranciers niet tot levering in staat wordt gesteld.
4.4 Indien Feyen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

 

5. Aflevering en risico-overgang
De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd. De zaken zijn aan wederpartij afgeleverd zodra de zaken op het door de wederpartij of bij de opdracht aangegeven adres gedeponeerd zijn of zodra de zaken door de wederpartij in ontvangst genomen zijn.

 

 

6. Eigendomsvoorbehoud
Zolang wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van Feyen wegens wanprestatie van de wederpartij terzake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt Feyen zich de eigendom van zaken voor; Feyen behoudt zich de eigendom van de zaken eveneens voor, indien de wederpartij nog niet aan al zijn reeds bestaande verplichtingen, voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens welke Feyen naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan wel voortvloeiende uit
tekortschieten van de wederpartij om de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, jegens Feyen heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld. De eigendom gaat over op de wederpartij zodra wederpartij aan al zijn verplichtingen als voornoemd jegens Feyen heeft voldaan.

 

 

7. Reclames
7.1 Klachten moeten schriftelijk bij Feyen worden ingediend, uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de producten.
7.2 Indien wederpartij de geleverde producten niet binnen deze termijn op aantal, deugdelijkheid en kwaliteit heeft onderzocht en zonodig heeft gereclameerd, kan hij er geen beroep meer op doen, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden.
7.3 Indien de voormelde reclametermijn redelijkerwijze verlenging behoeft, is de wederpartij er niet aan gebonden.
7.4 Gegronde klachten met betrekking tot een deel van het geleverde geven de wederpartij niet het recht al het geleverde af te keuren.
7.5 Feyen heeft het recht om ondeugdelijke producten door deugdelijke te vervangen.

 

 

8. Aansprakelijkheid
8.1 Feyen is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Feyen of van door haar ingeschakelde hulppersonen met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Feyen verzekerd is dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Deze vergoeding zal niet meer bedragen, dan het totaal van de door verzekering gedane uitkeringen en de bedragen van het eigen risico van de verzekering.
8.2 Behoudens het bepaalde in artikel 8.1 is Feyen nimmer aansprakelijk voor schade.
8.3 De in beide voorgaande artikelen omschreven beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Feyen of zijn ondergeschikten.

 

 

9. Betaling
9.1 Betaling dient contant te geschieden tenzij anders is overeengekomen.
9.2 Nalatigheid van de wederpartij terzake van het afnemen van de zaken laat de betalingsverplichting onverlet.
9.3 Indien in gedeelten wordt geleverd, is Feyen niet tot verdere levering verplicht dan nadat op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.
9.4 Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is.
9.5 Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.
9.6 De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op het door de Orde van Advocaten vastgestelde incassotarief.
9.7 De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
9.8 Het is de wederpartij niet toegestaan om een vordering van hem op Feyen, uit welken hoofde dan ook, te verrekenen met de vordering van Feyen, een en ander behoudens een uitdrukkelijke schriftelijke akkoordbevinding van Feyen met een voorgestelde verrekening.

 


10. Geschillen
Alle geschillen, die tussen partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst zullen worden berecht door de rechter, bevoegd naar het onderwerp van geschil ter woonplaats van Feyen, tenzij wettelijke bepalingen als bevoegd rechter aanwijzen de rechter ter woonplaats van de wederpartij.

 


11. Depot
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 04051539 en treden in werking op 2 juni 1993.